Hlavní změny v daňové oblasti od 1.1.2015

Povinnost elektronického podání

S účinností od 1.1.2015 bude pro subjekty, které mají zřízenou datovou schránku, nebo mají zákonem uloženou povinnost ověření účetní závěrky auditorem platit povinnost podávat veškerá přiznání, hlášení, vyúčtování, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů pouze elektronicky – datovou zprávou ve stanoveném formátu a struktuře (prostřednictvím aplikace EPO nebo datové schránky).
Za nesplnění povinnosti uloží správce daně pokutu 2 000 Kč. Pokud dochází k závažnému zatěžování daňové správy, může být uložena pokuta až 50 000,- Kč.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Změna u životního pojištění: nově u zaměstnance bude osvobozený pouze příspěvek zaměstnavatele na ty smlouvy, které neumožňují předčasné výběry v průběhu trvání smlouvy. Obdobné pravidlo bude platit pro možnost uplatnit odčitatelnou položku od základu daně ve výši max. 12 000,- Kč fyzickou osobou.
 • Omezení výše výdajů procentem z příjmů
 1. 80% příjmů (zemědělská výroba, řemeslné živnosti) - maximálně do výše 1,6 mil. Kč (z mezního příjmu ve výši 2 mil. Kč)
 2. 60% příjmů (z živnostenského podnikání) – maximálně do výše 1,2 mil. Kč (z mezního příjmu ve výši 2 mil. Kč)
 3. 40% příjmů (z jiného podnikání) – maximálně do výše 800 tis. Kč (z mezního příjmu ve výši 2 mil. Kč)
 4. 30% příjmů (z nájmu majetku v podnikání) – maximálně do výše 600 tis. Kč (z mezního příjmu ve výši 2 mil. Kč)
 • Zůstává možnost uplatnit slevu na dani i pro osoby pobírající starobní důchod.
 • Nová sleva na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu lze uplatnit poprvé za zdaňovací období 2014 ve výši prokázaných výdajů za každé vyživované dítě maximálně 8 500,- Kč za zdaňovací období.
 • U daňového zvýhodnění na děti došlo ke zvýšení zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě takto:
 1. Na jedno dítě 13 404 Kč ročně / měsíčně 1 117,-Kč
 2. Na druhé dítě 15 804 Kč ročně /měsíčně 1 317,-Kč
 3. Na třetí a další dítě 17 004 Kč ročně / měsíčně 1 417,-Kč
 • Nová povinnost: oznamovací povinnost týkající se osvobozených příjmů fyzických osob u příjmů vyšších než 5 mil. Kč (příjem se posuzuje jednotlivě). Oznamovací povinnost neplatí pro případy, které může správce daně získat z rejstříků, nebo evidencí do kterých má přístup. Pokuta za neoznámení může činit až 15% z neoznámeného příjmu.

Daň z příjmů právnických osob

 • Nová příloha přiznání k dani z příjmů právnických osob od zdaňovacího období 2014 – Výkaz o transakcích se spřízněnými osobami. Povinnost vyplňovat přílohu se bude týkat subjektů, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:
 1. Aktiva celkem více než 40mil. Kč
 2. Čistý obrat více než 80 mil. Kč
 3. Průměrný přepočtený stav nad 50 zaměstnanců

Daň z přidané hodnoty

 • Obrat pro povinnou registraci k DPH zůstává po 1.1.2015 v nezměněné výši 1 milion za 12 po sobě jdoucích měsíců.
 • Sazby DPH od 1.1.2015
 1. Základní sazba 21%
 2. První snížená sazba 15%
 3. Druhá snížená sazba 10% - v této sazbě se zdaňují: počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, léky, tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané (mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy)
 • Změna místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani a v návaznosti na to nový zvláštní režim: Zvláštní režim jednoho správního místa.
 • Režim přenesení daňové povinnosti – rozšíření:
  Od 1.4.2015 dodání vybraného zboží pokud celková částka základu daně dodaného zboží překročí 100 000,- Kč konkrétně:
 1. Obiloviny a technické plodiny
 2. Surové a polozpracované kovy
 3. Mobilní telefony
 4. Zařízení s integrovanými obvody (ve stavu před zabudováním)
 5. Herní konzole, tablety a laptopy
 • Změny od 1.1.2016:
  Povinnost podávat kontrolní hlášení na měsíční bázi pro právnické osoby a ve lhůtách pro podání přiznání pro fyzické osoby.

 

Mzdy a personalistika

Zvýšení minimální mzdy na 9 200,- Kč.

Omezení plateb v hotovosti

Novela zákona snižuje limit pro hotovostní platby z 350.000 Kč na 270.000 Kč. Do uvedeného limitu se započítávají veškeré platby provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne (změna je účinná od 1.12.2014).